دیکشنری ترگمان به‌روز شد

تاکنون از دیکشنری منبع باز آریانپور در ترگمان استفاده می‌شده است. خروجی این دیکشنری دارای ساختار مناسبی نبود و حتی رنگ‌آمیز آن هم دارای ایراد بود. از این رو ساختار دیکشنری به صورت کامل تغییر یافته و یک دیکشنری کامل به صورت تفکیک شده تهیه و برای سرویس دهی بر روی ترگمان قرار گرفت.

امکانات این دیکشنری عبارتند از:

  • ارایه معنی دقیق کلمات
  • ارایه معانی در خصوص کلمات ترکیبی
  • ارایه معنی در حوزه‌های تخصصی
  • ارایه جملات مثال
  • ارایه مترادف‌ها
  • ارایه متضادها
  • ارایه شیوه تلفظ انگلیسی
  • ارایه شیوه تلفظ آمریکایی
  • پخش صدای تلفظ انگلیسی
  • پخش صدای تلفظ فارسی

این دیکشنری به صورت روزانه در حال به‌روزرسانی بوده و هر روز لغات و تعاریف جدید به آن افزوده می شود.